Член 98
EC Общ регламент относно защитата на данните
"Преглед на други правни актове на Съюза за защита на данните"

Ако е целесъобразно, Комисията представя законодателни предложения за изменение на други правни актове на Съюза за защита на личните данни, за да гарантира единна и съгласувана защита на физическите лица във връзка с обработването Това се отнася по-специално за правилата по отношение на защитата на физическите лица във връзка с обработването от институции, органи, служби и агенции на Съюза, както и за правилата по отношение на свободното движение на такива данни.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!