основание 151
EC Общ регламент относно защитата на данните

(151) Правните системи на Дания и Естония не позволяват налагането на административните наказания "глоба" или "имуществена санкция", посочени в настоящия регламент. Правилата относно административните наказания "глоба" или "имуществена санкция" могат да се прилагат по такъв начин, че в Дания глобата или имуществената санкция да се налага от компетентни национални съдилища като наказание, а в Естония глобата или имуществената санкция да се налага от надзорния орган в рамките на процедура за нарушение, при условие че това прилагане на правилата в посочените държави членки има ефект, равностоен на административни наказания "глоба" или "имуществена санкция", налагани от надзорни органи. Поради това компетентните национални съдилища следва да вземат под внимание препоръката на надзорния орган, иницииращ глобата или имуществената санкция. Във всички случаи наложените глоби или имуществени санкции следва да са ефективни, пропорционални и възпиращи.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!