основание 21
EC Общ регламент относно защитата на данните

(21) Настоящият регламент не засяга прилагането на Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (8), и по-специално разпоредбите относно междинните доставчици на услуги в членове 12—15 от посочената директива. Тази директива има за цел да допринесе за нормалното функциониране на вътрешния пазар, като осигурява свободното движение на услуги на информационното общество между държавите членки.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!