THE CHAPTERS 6 und 7 ARE RELEVANT FOR THE AUTHORITIES (Articles 51-76)


Член 50
EC Общ регламент относно защитата на данните
"Международно сътрудничество за защита на личните данни"

По отношение на трети държави и международни организации Комисията и надзорните органи предприемат подходящи стъпки за:

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!


a) разработване на механизми за международно сътрудничество с цел подпомагане ефективното прилагане на законодателството за защита на личните данни;

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!


б) осигуряване на международна взаимопомощ при прилагането на законодателството за защита на личните данни, включително чрез уведомяване, препращане на жалби, помощ при разследвания и обмен на информация, при условие че има подходящи гаранции за защитата на личните данни и другите основни права и свободи;

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!


в) включване на съответните заинтересовани страни в обсъждания и дейности, насочени към насърчаване на международното сътрудничество за прилагането на законодателството за защита на личните данни;

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!


г) насърчаване на обмена и документирането на законодателството и практиките в областта на защитата на личните данни, включително относно спорове за компетентност с трети държави.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!