THE CHAPTERS 6 und 7 ARE RELEVANT FOR THE AUTHORITIES (Articles 51-76)


Член 72
EC Общ регламент относно защитата на данните
"Процедура"

1. Комитетът взема решения с обикновено мнозинство на членовете си, освен ако не е предвидено друго в настоящия регламент.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Комитетът приема свой процедурен правилник с мнозинство от две трети от своите членове и определя своите методи на работа.