THE CHAPTERS 6 und 7 ARE RELEVANT FOR THE AUTHORITIES (Articles 51-76)


Член 68
EC Общ регламент относно защитата на данните
"Европейски комитет по защита на данните"


=> основание: 139
1. Създава се Европейски комитет по защита на данните ("Комитетът"), който е орган на Съюза и притежава правосубектност.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Комитетът се представлява от своя председател.
3. Комитетът е съставен от ръководителите на по един надзорен орган от всяка държава членка и Европейския надзорен орган по защита на данните, или от съответните им представители.
4. Когато в дадена държава членка повече от един надзорен орган отговаря за наблюдението на прилагането на разпоредбите съгласно настоящия регламент, в съответствие с правото на тази държава членка се назначава общ представител.
5. Комисията има право да участва в дейностите и заседанията на Комитета без право на глас. Комисията посочва свой представител. Председателят на Комитета уведомява Комисията за дейностите на Комитета.
6. В случаите, посочени с член 65, Европейският надзорен орган по защита на данните има право на глас само във връзка с решения, които се отнасят до принципите и правилата, приложими за институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, които съответстват по същество на предвидените в настоящия регламент.