THE CHAPTERS 6 und 7 ARE RELEVANT FOR THE AUTHORITIES (Articles 51-76)


Artikkel 68
EL isikuandmete kaitse üldmäärus
"Euroopa Andmekaitsenõukogu"


=> põhjus: 139
1. Euroopa Andmekaitsenõukogu ("andmekaitsenõukogu") luuakse Euroopa Liidu ametina ja tal on juriidilise isiku staatus.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Andmekaitsenõukogu esindab selle eesistuja.
3. Andmekaitsenõukogu koosneb iga liikmesriigi ühe järelevalveasutuse juhatajast ja Euroopa Andmekaitseinspektorist või nende vastavatest esindajatest.
4. Kui liikmesriigis on rohkem kui üks järelevalveasutus, kes vastutab käesoleva määruse kohaldamise järelevalve eest, määratakse kooskõlas asjaomase liikmesriigi õigusega nende ühine esindaja.
5. Komisjonil on õigus osaleda andmekaitsenõukogu tegevuses ja kohtumistel ilma hääleõiguseta. Komisjon määrab oma esindaja. Andmekaitsenõukogu eesistuja teavitab komisjoni andmekaitsenõukogu tegevusest.
6. Artiklis 65 osutatud juhtudel on Euroopa Andmekaitseinspektoril hääleõigus ainult nende otsuste üle hääletamisel, mis käsitlevad liidu institutsioonide, organite ja asutuste suhtes kohaldatavaid põhimõtteid ja eeskirju, mis vastavad sisuliselt käesoleva määruse põhimõtetele ja eeskirjadele.