основание 150
EC Общ регламент относно защитата на данните

(150) С цел да се засилят и хармонизират административните наказания за нарушения на настоящия регламент, всеки надзорен орган следва да има правомощието да налага административни наказания "глоба" или "имуществена санкция". В настоящия регламент следва да се посочат нарушенията и максималният размер и критериите за определяне на съответните административни наказания "глоба" или "имуществена санкция", които следва да се определят от компетентния надзорен орган във всеки отделен случай, като се вземат предвид всички обстоятелства, свързани с конкретната ситуация, по-специално при надлежно отчитане на естеството, тежестта и продължителността на нарушението и на последиците от него, както и на мерките, предприети, за да се гарантира спазване на задълженията по настоящия регламент и за да се предотвратят или смекчат последиците от нарушението. Когато имуществената санкция се налага на предприятие, понятието "предприятие" следва да се разбира като предприятие в съответствие с членове 101 и 102 от ДФЕС за тези цели. При налагане на административни наказания "глоба" и "имуществена санкция" на лица, които не са предприятие, надзорният орган следва да има предвид общото равнище на доход в съответната държава членка, както и икономическото състояние на лицето, за да определи подходящия размер на глобата. Механизмът за съгласуваност може да се използва също за утвърждаването на съгласувано прилагане на административните наказания "глоба" или "имуществена санкция". Държавите членки следва да определят дали и до каква степен публичните органи следва да подлежат на административни наказания "глоба" или "имуществена санкция". Налагането на административно наказание "глоба" или "имуществена санкция" или отправянето на предупреждение не засяга упражняването на други правомощия на надзорните органи или прилагането на други санкции по настоящия регламент.
=> Член: 4

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!