Член 99
EC Общ регламент относно защитата на данните
"Влизане в сила и прилагане"

1. Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!



2. Прилага се от 25 май 2018 година.