Článok 99
EÚ všeobecné nariadenie o ochrane údajov
"Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie"

1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Uplatňuje sa od 25.mája 2018.