Άρθρο 99
EE Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων
"Έναρξη ισχύος και εφαρμογή"

1. Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Τίθεται σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018.