artikla 99
EU yleinen tietosuoja-asetus
"Voimaantulo ja soveltaminen"

1. Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Sitä sovelletaan 25 päivästä toukokuuta 2018.