основание 93
EC Общ регламент относно защитата на данните

(93) В контекста на приемането на право на държава членка, на чието основание съответният публичният орган или структура изпълнява своите задачи и които уреждат въпросната конкретна операция или набор от операции по обработване на данни, държавите членки могат да сметнат за необходимо да извършат такива оценки преди започване на дейностите по обработването.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!