основание 12
EC Общ регламент относно защитата на данните

(12) В член 16, параграф 2 от ДФЕС се възлага на Европейския парламент и Съвета да установят правилата относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, както и правилата, засягащи свободното движение на лични данни.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!