основание 72
EC Общ регламент относно защитата на данните

(72) Профилирането се подчинява на правилата на настоящия регламент относно обработването на лични данни, например правните основания за обработването или принципите за защитата на данни. Европейският комитет по защита на данните, създаден с настоящия регламент ("Комитетът"), следва да може да издава насоки в това отношение.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!