Член 27
EC Общ регламент относно защитата на данните
"Представители на администратори и обработващи лични данни, които не са установени в Съюза"


=> Член: 4
=> основание: 80
=> administrative fine: Art. 83 (4) lit a
1. В случаите когато се прилага член 3, параграф 2, администраторът или обработващият личните данни определя писмено представител в Съюза.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Задължението, установено в параграф 1 от настоящия член, не се прилага за:
а) обработване, което е спорадично, не включва мащабно обработване на специални категории данни по член 9, параграф 1, нито обработване на лични данни, свързани с присъди и нарушения, посочени в член 10, и няма вероятност да породи риск за правата и свободите на физическите лица, като се имат предвид естеството, контекстът, обхватът и целите на обработването; или
б) публичен орган или структура.
3. Представителят е установен в една от държавите членки, в която се намират субектите на данни, чиито лични данни се обработват във връзка с предлагането на стоки или услуги или чието поведение се наблюдава.
4. Администраторът или обработващият лични данни предоставя на представителя мандат, съгласно който по-специално надзорните органи и субектите на данни могат освен или вместо към администратора или обработващия лични данни да се обръщат към представителя по всички въпроси, свързани с обработването, с цел да се гарантира спазване на настоящия регламент.
5. Определянето на представител от администратора или обработващия лични данни не засяга правните действия, които биха могли да бъдат предприети срещу самия администратор или обработващ личните данни.