Член 94
EC Общ регламент относно защитата на данните
"Отмяна на Директива 95/46/ЕО"


=> основание: 171
1. Директива 95/46/EО се отменя, считано от 25 май 2018 г.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Позоваванията на отменената директива се тълкуват като позовавания на настоящия регламент. Позоваванията на Работната група за защита на лицата при обработването на лични данни, създадена по силата на член 29 от Директива 95/46/ЕО, се тълкуват като позовавания на Европейския комитет по защита на личните данни, създаден с настоящия регламент.