Článok 94
EÚ všeobecné nariadenie o ochrane údajov
"Zrušenie smernice 95/46/ES"


=> dôvod: 171
1. Smernica 95/46/ES sa zrušuje s účinnosťou od 25. mája 2018.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na toto nariadenie. Odkazy na Pracovnú skupinu pre ochranu jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov, zriadenú Článok 29 smernice 95/46/ES, sa považujú za odkazy na Európsky výbor pre ochranu údajov zriadený týmto nariadením.