Άρθρο 94
EE Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων
"Κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ"


=> αιτία: 171
1. Η οδηγία 95/46/ΕΚ καταργείται από τις 25 Μαΐου 2018.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Οι παραπομπές στην καταργούμενη οδηγία θεωρούνται παραπομπές στον παρόντα κανονισμό. Οι παραπομπές στην ομάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που συστάθηκε με το άρθρο 29 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, θεωρούνται παραπομπές στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων που συστήνεται με τον παρόντα κανονισμό.