THE CHAPTERS 6 und 7 ARE RELEVANT FOR THE AUTHORITIES (Articles 51-76)


Член 58
EC Общ регламент относно защитата на данните
"Правомощия"


=> основание: 129
1. Всеки надзорен орган има всички от посочените по-долу правомощия за разследване:
=> administrative fine: Art. 83 (5) lit e
a) да разпорежда на администратора и на обработващия лични данни и, когато е приложимо — на представителя на администратора или на обработващия лични данни, да предоставят всяка информация, която той поиска за изпълнението на своите задачи;
б) да провежда разследвания под формата на одити във връзка със защитата на данните;
в) да извършва преглед на сертификатите, издадени в съответствие с член 42, параграф 7;
г) да уведомява администратора или обработващия лични данни за предполагаемо нарушение на настоящия регламент;
д) да получава от администратора и обработващия лични данни достъп до всички лични данни и до цялата информация, от която се нуждае за изпълнението на своите задачи;
е) да получава достъп до всички помещения на администратора и обработващия лични данни, включително до всяко оборудване и средство за обработване на данни, в съответствие с правото на Съюза или процесуалното право на държавата членка.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Всеки надзорен орган има всички от посочените по-долу корективни правомощия:
=> administrative fine: Art. 83 (5) lit e
a) да отправя предупреждения до администратора или обработващия лични данни, когато има вероятност операции по обработване на данни, които те възнамеряват да извършат, да нарушат разпоредбите на настоящия регламент;
б) да отправя официално предупреждение до администратора или обработващия лични данни, когато операции по обработване на данни са нарушили разпоредбите на настоящия регламент;
в) да разпорежда на администратора или обработващия лични данни да изпълнят исканията на субекта на данни да упражнява правата си съгласно настоящия регламент;
г) да разпорежда на администратора или обработващия лични данни да съобразят операциите по обработване на данни с разпоредбите на настоящия регламент и, ако е целесъобразно, това да стане по указан начин и в определен срок;
д) да разпорежда на администратора да съобщава на субекта на данните за нарушение на сигурността на личните данни;
е) да налага временно или окончателно ограничаване, в т.ч. забрана, на обработването на данни;
ж) да разпорежда коригирането, или изтриването на лични данни или ограничаването на обработването им съгласно членове 16, 17 и 18, както и уведомяването за тези действия на получатели, пред които личните данни са били разкрити съгласно член 17, параграф 2 и член 19;
з) да отнема сертификат или да разпорежда на сертифициращия орган да отнеме сертификат, издаден съгласно членове 42 и 43, или да разпорежда на сертифициращия орган да не издава сертификат, ако изискванията за сертифицирането не са спазени или вече не се спазват;
и) да налага административно наказание "глоба" или "имуществена санкция" съгласно член 83, в допълнение към мерките, посочени в настоящия параграф, или вместо тях, в зависимост от особеностите на всеки отделен случай;
й) да разпорежда преустановяването на потока на данни към получател в трета държава или към международна организация;
3. Всеки надзорен орган има всички от посочените по-долу правомощия да дава разрешения и становища:
a) да дава становища на администратора в съответствие с процедурата по предварителна консултация, посочена в член 36;
б) да издава по собствена инициатива или при поискване становища до националния парламент, правителството на държавата членка или, в съответствие с правото на държавата членка — до други институции и органи, както и до обществеността по всякакви въпроси, свързани със защитата на лични данни;
в) да дава разрешение за обработването, посочено в член 36, параграф 5, ако съгласно правото на държавата членка се изисква такова предварително разрешение;
г) да дава становища и да одобрява проекти на кодекси за поведение съгласно член 40, параграф 5;
д) да акредитира сертифициращи органи съгласно член 43;
е) да издава сертификати и да одобрява критериите за сертифициране в съответствие с член 42, параграф 5;
ж) да приема стандартните клаузи за защита на данните, посочени в член 28, параграф 8 и в член 46, параграф 2, буква г);
з) да дава разрешение за договорните клаузи, посочени в член 46, параграф 3, буква а);
и) да дава разрешение за административните договорености, посочени в член 46, параграф 3, буква б);
й) да одобрява задължителните фирмени правила съгласно член 47.
4. Упражняването на правомощията, предоставени на надзорния орган по силата на настоящия член, се осъществява при осигуряване на подходящи гаранции, в т.ч. ефективни съдебни средства за правна защита и справедлив съдебен процес, определени в правото на Съюза и правото на държава членка в съответствие с Хартата.
5. Всяка държава членка урежда със закон нейният надзорен орган да има правомощието да довежда нарушенията на настоящия регламент до знанието на съдебните органи и по целесъобразност да инициира или по друг начин да участва в съдебни производства, с цел осигуряване на изпълнението на настоящия регламент.
6. Всяка държава членка може да урежда със закон нейният надзорен орган да има допълнителни правомощия освен посочените в параграфи 1, 2 и 3. Упражняването на тези правомощия не нарушава ефективното действие на глава VII.