THE CHAPTERS 6 und 7 ARE RELEVANT FOR THE AUTHORITIES (Articles 51-76)


Член 53
EC Общ регламент относно защитата на данните
"Общи условия за членовете на надзорния орган"


=> основание: 121
1. Държавите членки предвиждат, че всеки член на техните надзорни органи се назначава по прозрачна процедура от: - парламента; - правителството; - държавния глава; или - независим орган, който съгласно правото на държавата членка е натоварен да извършва назначенията.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Всеки член трябва да има квалификациите, опита и уменията, по-специално в областта на защитата на личните данни, необходими, за да изпълнява своите задължения и да упражнява своите правомощия.
3. Задълженията на даден член приключват при изтичането на мандата му, подаването на оставка или задължителното му пенсиониране в съответствие с правото на съответната държава членка.
4. Член на надзорния орган се освобождава само в случай на тежко провинение или ако престане да отговаря на необходимите условия за изпълнение на задълженията.