4.5.2016 | HR | Službeni list Europske unije | L 119/1 UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) [...]

POGLAVLJE I. - Opće odredbe

Članak 1. - Predmet i ciljevi (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)
Članak 2. - Glavno područje primjene (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21)
Članak 3. - Teritorijalno područje primjene (22, 23, 24, 25)
Članak 4. - Definicije (26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37)


POGLAVLJE II. - Načela

Članak 5. - Načela obrade osobnih podataka (39)
Članak 6. - Zakonitost obrade (40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 155)
Članak 7. - Uvjeti privole (32, 33, 42, 43)
Članak 8. - Uvjeti koji se primjenjuju na privolu djeteta u odnosu na usluge informacijskog društva (38)
Članak 9. - Obrada posebnih kategorija osobnih podataka (51, 52, 53, 54, 55, 56)
Članak 10. - Obrada osobnih podataka koji se odnose na kaznene osude i kažnjiva djela
Članak 11. - Obrada koja ne zahtijeva identifikaciju (57, 64)


POGLAVLJE III. - Prava ispitanika

Odjeljak 1. - Transparentnost i modaliteti
Članak 12. - Transparentne informacije, komunikacija i modaliteti za ostvarivanje prava ispitanika (58, 59)

Odjeljak 2. - Informacije i pristup osobnim podacima
Članak 13. - Informacije koje treba dostaviti ako se osobni podaci prikupljaju od ispitanika (60, 61, 62)
Članak 14. - Informacije koje se trebaju pružiti ako osobni podaci nisu dobiveni od ispitanika
Članak 15. - Pravo ispitanika na pristup (63, 64)

Odjeljak 3. - Ispravak i brisanje
Članak 16. - Pravo na ispravak (65)
Članak 17. - Pravo na brisanje („pravo na zaborav”) (65, 66)
Članak 18. - Pravo na ograničenje obrade (67)
Članak 19. - Obveza izvješćivanja u vezi s ispravkom ili brisanjem osobnih podataka ili ograničenjem obrade
Članak 20. - Pravo na prenosivost podataka (68)

Odjeljak 4. - Pravo na prigovor i automatizirano pojedinačno donošenje odluka
Članak 21. - Pravo na prigovor (69, 70)
Članak 22. - Automatizirano pojedinačno donošenje odluka, uključujući izradu profila (71, 72)

Odjeljak 5. - Ograničenja
Članak 23. - Ograničenja (73)


POGLAVLJE IV. - Voditelj obrade i izvršitelj obrade

Odjeljak 1. - Opće obveze
Članak 24. - Obveze voditelja obrade (74, 75, 76, 77, 83)
Članak 25. - Tehnička i integrirana zaštita podataka (78)
Članak 26. - Zajednički voditelji obrade (79)
Članak 27. - Predstavnici voditeljâ obrade ili izvršitelja obrade koji nemaju poslovni nastan u Uniji (80)
Članak 28. - Izvršitelj obrade (81)
Članak 29. - Obrada pod vodstvom voditelja obrade ili izvršitelja obrade
Članak 30. - Evidencija aktivnosti obrade (13, 39, 82)
Članak 31. - Suradnja s nadzornim tijelom

Odjeljak 2. - Sigurnost osobnih podataka
Članak 32. - Sigurnost obrade (83, 74, 75, 76, 77)
Članak 33. - Izvješćivanje nadzornog tijela o povredi osobnih podataka (75, 85, 87, 88)
Članak 34. - Obavješćivanje ispitanika o povredi osobnih podataka (75, 86, 87, 88)

Odjeljak 3. - Procjena učinka na zaštitu podataka i prethodno savjetovanje
Članak 35. - Procjena učinka na zaštitu podataka (75, 84, 89, 90, 91, 92, 93)
Članak 36. - Prethodno savjetovanje (94, 95, 96)

Odjeljak 4. - Službenik za zaštitu podataka
Članak 37. - Imenovanje službenika za zaštitu podataka (97)
Članak 38. - Radno mjesto službenika za zaštitu podataka (97)
Članak 39. - Zadaće službenika za zaštitu podataka (97)

Odjeljak 5. - Kodeksi ponašanja i certificiranje
Članak 40. - Kodeksi ponašanja (98, 99)
Članak 41. - Praćenje odobrenih kodeksa ponašanja
Članak 42. - Certificiranje (100)
Članak 43. - Certifikacijska tijela


POGLAVLJE V. - Prijenosi osobnih podataka trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama

Članak 44. - Opća načela prijenosa (101, 102)
Članak 45. - Prijenosi na temelju odluke o primjerenosti (103, 104, 105, 106, 107)
Članak 46. - Prijenosi koji podliježu odgovarajućim zaštitnim mjerama (108, 109)
Članak 47. - Obvezujuća korporativna pravila (110)
Članak 48. - Prijenos ili otkrivanje podataka koji nisu dopušteni u pravu Unije
Članak 49. - Odstupanja za posebne situacije (111, 112, 113, 114, 115, 116)
Članak 50. - Međunarodna suradnja s ciljem zaštite osobnih podataka


POGLAVLJE VI. - Neovisna nadzorna tijela

Odjeljak 1. - Neovisni status
Članak 51. - Nadzorno tijelo (117, 118, 119)
Članak 52. - Neovisnost (118, 120)
Članak 53. - Opći uvjeti za članove nadzornog tijela (121)
Članak 54. - Pravila za osnivanje nadzornog tijela

Odjeljak 2. - Nadležnost, zadaće i ovlasti
Članak 55. - Nadležnost (122)
Članak 56. - Nadležnost vodećeg nadzornog tijela (124, 125, 126, 127, 128)
Članak 57. - Zadaće (123, 132)
Članak 58. - Ovlasti (129)
Članak 59. - Izvješća o aktivnostima


POGLAVLJE VII. - Suradnja i konzistentnost

Odjeljak 1. - Suradnja
Članak 60. - Suradnja vodećeg nadzornog tijela i drugih predmetnih nadzornih tijela (124, 125, 126, 127, 128, 130, 131)
Članak 61. - Uzajamna pomoć (133)
Članak 62. - Zajedničke operacije nadzornih tijela (134)

Odjeljak 2. - Konzistentnost
Članak 63. - Mehanizam konzistentnosti (135)
Članak 64. - Mišljenje Odbora (136)
Članak 65. - Rješavanje sporova pri Odboru
Članak 66. - Hitni postupak (137, 138)
Članak 67. - Razmjena informacija

Odjeljak 3. - Europski odbor za zaštitu podataka
Članak 68. - Europski odbor za zaštitu podataka (139)
Članak 69. - Neovisnost (139)
Članak 70. - Zadaće Odbora (139)
Članak 71. - Izvješća
Članak 72. - Postupak
Članak 73. - Predsjednik
Članak 74. - Zadaće predsjednika
Članak 75. - Tajništvo (140)
Članak 76. - Povjerljivost


POGLAVLJE VIII. - Pravna sredstva, odgovornost i sankcije

Članak 77. - Pravo na pritužbu nadzornom tijelu (141)
Članak 78. - Pravo na učinkoviti pravni lijek protiv nadzornog tijela (143)
Članak 79. - Pravo na učinkoviti pravni lijek protiv voditelja obrade ili izvršitelja obrade (145)
Članak 80. - Zastupanje ispitanika (142)
Članak 81. - Suspenzija postupka (144)
Članak 82. - Pravo na naknadu štete i odgovornost (146, 147)
Članak 83. - Opći uvjeti za izricanje upravnih novčanih kazni (148, 150, 151)
Članak 84. - Sankcije (149, 152)


POGLAVLJE IX. - Odredbe u vezi s posebnim situacijama obrade

Članak 85. - Obrada i sloboda izražavanja i informiranja (153)
Članak 86. - Obrada i javni pristup službenim dokumentima (154)
Članak 87. - Obrada nacionalnog identifikacijskog broja
Članak 88. - Obrada u kontekstu zaposlenja (155)
Članak 89. - Zaštitne mjere i odstupanja vezano za obradu u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe (156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163)
Članak 90. - Obveze tajnosti (164)
Članak 91. - Postojeća pravila o zaštiti podataka crkava i vjerskih udruženja (165)


POGLAVLJE X. - Delegirani akti i provedbeni akti

Članak 92. - Izvršavanje delegiranja ovlasti (166, 167, 168, 169, 170)
Članak 93. - Postupak odbora


POGLAVLJE XI. - Završne odredbe

Članak 94. - Stavljanje izvan snage Direktive 95/46/EZ (171)
Članak 95. - Odnos s Direktivom 2002/58/EZ (173)
Članak 96. - Odnos s prethodno sklopljenim sporazumima
Članak 97. - Izvješća Komisije
Članak 98. - Preispitivanje drugih akata Unije o zaštiti podataka
Članak 99. - Stupanje na snagu i primjena