THE CHAPTERS 6 und 7 ARE RELEVANT FOR THE AUTHORITIES (Articles 51-76)


Članak 57
EU Opća uredba o zaštiti podataka
"Zadaće"


=> Razlog: 123, 132
1. Ne dovodeći u pitanje ostale zadaće utvrđene u ovoj Uredbi, svako nadzorno tijelo na svom području:
(a) prati i provodi primjenu ove Uredbe;
(b) promiče javnu svijest o rizicima, pravilima, zaštitnim mjerama i pravima u vezi s obradom te njihovo razumijevanje. Aktivnosti koje su posebno namijenjene djeci moraju dobiti posebnu pozornost;
(c) savjetuje, u skladu s pravom države članice, nacionalni parlament, vladu i druge institucije i tijela o zakonodavnim i administrativnim mjerama u vezi sa zaštitom prava i sloboda pojedinaca u pogledu obrade;
(d) promiče osviještenost voditeljâ obrade i izvršiteljâ obrade o njihovim obvezama iz ove Uredbe;
(e) na zahtjev pruža informacije bilo kojem ispitaniku u vezi s ostvarivanjem njihovih prava iz ove Uredbe, a prema potrebi, u tu svrhu surađuje s nadzornim tijelima u drugim državama članicama;
(f) rješava pritužbe koje podnose ispitanik ili tijelo, organizacija ili udruženje u skladu s Članak 80. i istražuje u odgovarajućoj mjeri predmet pritužbe te podnositelja pritužbe u razumnom roku izvješćuje o napretku i ishodu istrage, posebno ako je potrebna daljnja istraga ili koordinacija s drugim nadzornim tijelom;
(g) surađuje s drugim nadzornim tijelima, među ostalim dijeljenjem informacija, te pruža uzajamnu pomoć drugim nadzornim tijelima s ciljem osiguranja konzistentnosti primjene i provedbe ove Uredbe;
(h) provodi istrage o primjeni ove Uredbe, među ostalim na temelju informacija primljenih od drugog nadzornog ili drugog tijela javne vlasti;
(i) prati bitne razvoje u onoj mjeri u kojoj utječu na zaštitu osobnih podataka, osobito razvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija i komercijalnih praksi;
(j) donosi standardne ugovorne klauzule iz članka 28. stavka 8. i članka 46. stavka 2. točke (d);
(k) utvrđuje i vodi popis u vezi s uvjetima za procjenu učinka na zaštitu podataka u skladu s Članak 35. stavkom 4.;
(l) daje savjete o postupcima obrade iz članka 36. stavka 2.;
(m) potiče izradu kodeksa ponašanja u skladu s Članak 40. stavkom 1. i daje mišljenje i odobrava takve kodekse ponašanja koji pružaju dostatne mjere zaštite, u skladu s Članak 40. stavkom 5.;
(n) potiče uspostavu mehanizama certificiranja zaštite podataka te pečata i oznaka za zaštitu podataka u skladu s Članak 42. stavkom 1. i odobrava kriterije certificiranja u skladu s Članak 42. stavkom 5.;
(o) prema potrebi, provodi periodično preispitivanje izdanih certifikata u skladu s Članak 42. stavkom 7.;
(p) sastavlja i objavljuje kriterije za akreditaciju tijela za praćenje kodeksa ponašanja u skladu s Članak 41. i akreditaciju certifikacijskog tijela u skladu s Članak 43.;
(q) provodi akreditaciju tijela za praćenje kodeksa ponašanja u skladu s Članak 41. i akreditaciju certifikacijskog tijela u skladu s Članak 43.;
(r) odobrava ugovorne klauzule i odredbe iz članka 46. stavka 3.;
(s) odobrava obvezujuća korporativna pravila u skladu s Članak 43.;
(t) doprinosi aktivnostima Odbora;
(u) vodi internu evidenciju o kršenjima ove Uredbe i mjerama koje su poduzete u skladu s Članak 58. stavkom 2.; i
(v) ispunjava sve ostale zadaće u vezi sa zaštitom osobnih podataka.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Svako nadzorno tijelo olakšava podnošenje pritužaba iz stavka 1. točke (b) mjerama poput obrasca za podnošenje pritužbe koji se može ispuniti i elektroničkim putem, ne isključujući ostala sredstva komunikacije.
3. Obavljanje zadaća svakog nadzornog tijela besplatno je za ispitanika i, ako je primjenjivo, službenika za zaštitu podataka.
4. Ako su zahtjevi ispitanika očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog učestalog ponavljanja, nadzorno tijelo može naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova ili odbiti postupiti po zahtjevu. U tom je slučaju teret dokazivanja očite neutemeljenosti ili pretjeranosti zahtjeva na nadzornom tijelu.