Članak 40
EU Opća uredba o zaštiti podataka
"Kodeksi ponašanja"


=> Razlog: 98, 99
1. Države članice, nadzorna tijela, Odbor i Komisija potiču izradu kodeksâ ponašanja koji su namijenjeni pružanju doprinosa ispravnoj primjeni ove Uredbe, uzimajući u obzir posebna obilježja različitih sektora obrade i posebne potrebe mikro, malih i srednjih poduzeća.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Udruženja i druga tijela koja predstavljaju kategorije voditelja obrade ili izvršitelja obrade mogu izraditi kodekse ponašanja ili izmijeniti ili proširiti takve kodekse radi preciziranja primjene ove Uredbe, kao što je u pogledu:
(a) poštene i transparentne obrade;
(b) legitimnih interesa voditelj obrade u posebnim kontekstima;
(c) prikupljanja osobnih podataka;
(d) pseudonimizacije osobnih podataka;
(e) informiranja javnosti i ispitanika;
(f) ostvarivanja prava ispitanika;
(g) informiranja i zaštite djece te načina pribavljanja privole nositelja roditeljske odgovornosti nad djetetom;
(h) mjera i postupaka iz članaka 24. i 25. te mjera za osiguravanje sigurnosti obrade iz članka 32.;
(i) izvješćivanja nadzornih tijela o povredama osobnih podataka i obavješćivanja ispitanika o takvim povredama;
(j) prijenosa osobnih podataka trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama; ili
(k) izvansudskih postupaka i drugih postupaka za rješavanje sporova između voditelja obrade i ispitanika s obzirom na obradu, ne dovodeći u pitanje prava ispitanika na temelju članaka 77. i 79.
3. Osim što ih poštuju voditelji obrade i izvršitelji obrade koji podliježu ovoj Uredbi, kodekse ponašanja koji su odobreni na temelju stavka 5. ovog članka i koji imaju opću valjanost na temelju stavka 4. ovog članka mogu poštovati i voditelji obrade ili izvršitelji obrade koji ne podliježu ovoj Uredbi na temelju članka 3., kako bi osigurali odgovarajuće zaštitne mjere u okviru prijenosa osobnih podataka trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama pod uvjetima iz članka 46. stavka 2. točke (e). Takvi voditelji obrade ili izvršitelji obrade putem ugovornih ili drugih pravno obvezujućih instrumenata preuzimaju obvezujuće i provedive obveze za primjenu tih odgovarajućih zaštitnih mjera, među ostalim s obzirom na prava ispitanika.
4. Kodeks ponašanja iz stavka 2. ovog članka sadržava mehanizme koji tijelu iz članka 41. stavka 1. omogućuju da provodi obvezno praćenje sukladnosti voditeljâ obrade ili izvršiteljâ obrade koji su se obvezali na njegovu primjenu, ne dovodeći u pitanje zadaće i ovlasti nadzornih tijela koja su nadležna na temelju članka 55. ili članka 56.
5. Udruženja i druga tijela iz stavka2.ovog članka koji namjeravaju izraditi kodeks ponašanja ili izmijeniti ili proširiti postojeći kodeks, nacrt kodeksa, izmjenu ili proširenje predaju nadzornom tijelu koje je nadležno na temelju članka 55. Nadzorno tijelo daje mišljenje o tome je li nacrt kodeksa, izmjena ili proširenje u skladu s ovom Uredbom te takav nacrt kodeksa, izmjenu ili proširenje odobrava ako smatra da osigurava dovoljno prikladne zaštitne mjere.
6. Ako je nacrt kodeksa ponašanja, izmjena ili proširenje odobreno u skladu sa stavkom 5. te ako se dotični kodeks ponašanja ne odnosi na aktivnosti obrade u nekoliko država članica, nadzorno tijelo kodeks registrira i objavljuje.
7. Ako se nacrt kodeksa ponašanja odnosi na aktivnosti obrade u nekoliko država članica, nadzorno tijelo nadležno na temelju članka 55. prije davanja odobrenja nacrt kodeksa, izmjenu ili proširenje predaje u postupak iz članka 63. Odboru koji daje mišljenje o tome je li nacrt kodeksa,izmjena ili proširenje sukladan ovoj Uredbi ili, u situaciji iz stavka 3., osiguravaju li se njime odgovarajuće zaštitne mjere.
8. Ako se mišljenjem iz stavka 7. potvrdi da je nacrt kodeksa, izmjena ili proširenje u skladu s ovom Uredbom ili, u situaciji iz stavka 3. ovog članka, da se njima osiguravaju odgovarajuće zaštitne mjere, Odbor predaje svoje mišljenje Komisiji.
9. Komisija može provedbenim aktima odlučiti da odobreni kodeks, izmjene ili proširenja koji su joj predani u skladu sa stavkom 8. ovog članka imaju opću valjanost unutar Unije. Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 93. stavka 2.
10. Komisija osigurava odgovarajuću objavu odobrenih kodeksa za koje je odlučeno da imaju opću valjanost u skladu sa stavkom 9.
11. Odbor unosi sve odobrene kodekse ponašanja, izmjene i proširenja u evidenciju i objavljuje ih na bilo koji prikladan način.