Članak 41
EU Opća uredba o zaštiti podataka
"Praćenje odobrenih kodeksa ponašanja"

1. Ne dovodeći u pitanje zadaće i ovlasti nadležnog nadzornog tijela iz članaka 57. i 58., praćenje sukladnosti s kodeksom ponašanja u skladu s Članak 40. može provoditi tijelo s odgovarajućim stupnjem stručnosti za predmet kodeksa i koje je u tu svrhu akreditiralo nadležno nadzorno tijelo.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Tijelo iz stavka 1. može biti akreditirano za praćenje sukladnosti s kodeksom ponašanja ako je to tijelo:
(a) nadležnom nadzornom tijelu zadovoljavajuće dokazalo svoju neovisnost i stručnost u predmetu kodeksa;
(b) uspostavilo postupke koji mu omogućuju procjenu kvalificiranosti voditelja obrade i izvršitelja obrade za primjenu kodeksa, praćenje njihova poštovanja odredbi kodeksa i periodičnog preispitivanja njegova funkcioniranja;
(c) uspostavilo postupke i strukture za rješavanje pritužbi na kršenja kodeksa ili na način na koji voditelj obrade ili izvršitelj obrade provode ili su proveli kodeks i učinilo te postupke i strukture transparentnima ispitanicima i javnosti; i
(d) nadležnom nadzornom tijelu na njemu zadovoljavajući način dokazalo da njegove zadaće i dužnosti ne dovode do sukoba interesa.
3. Nadležno nadzorno tijelo predaje nacrt kriterija za akreditaciju tijela iz stavka 1. ovog članka Odboru u skladu s mehanizmom konzistentnosti iz članka 63.
4. Ne dovodeći u pitanje zadaće i ovlasti nadležnog nadzornog tijela i odredbe poglavlja VIII., tijelo iz stavka 1. ovog članka, uz primjenu prikladnih zaštitnih mjera, poduzima odgovarajuće radnje u slučajevima u kojima voditelj obrade ili izvršitelj obrade krše kodeks, što uključuje suspendiranje ili isključivanje dotičnog voditelja obrade ili izvršitelja obrade iz kodeksa. Ono izvješćuje nadležno nadzorno tijelo o takvim radnjama i razlozima za njihovo poduzimanje.
=> administrative fine: Art. 83 (4) lit c
5. Nadležno nadzorno tijelo povlači akreditaciju tijela iz stavka 1. ako se ne ispune uvjeti za akreditaciju ili oni više nisu ispunjeni, ili radnje koje provodi tijelo krše ovu Uredbu.
6. Ovaj članak ne primjenjuje se na obradu obavljaju tijela javne vlasti i javna tijela.