Razlog 55
EU Opća uredba o zaštiti podataka

(55) Osim toga, obrada osobnih podataka koju na temelju odredaba ustavnog prava ili međunarodnog javnog prava obavljaju službena tijela radi postizanja ciljeva službeno priznatih vjerskih udruženja, provodi se na temelju javnog interesa.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!