THE CHAPTERS 6 und 7 ARE RELEVANT FOR THE AUTHORITIES (Articles 51-76)


Članak 58
EU Opća uredba o zaštiti podataka
"Ovlasti"


=> Razlog: 129
1. Svako nadzorno tijelo ima sve sljedeće istražne ovlasti:
=> administrative fine: Art. 83 (5) lit e
(a) narediti voditelju obrade i izvršitelju obrade, a prema potrebi i predstavniku voditelja obrade ili izvršitelja obrade, da mu pruže sve informacije potrebne za obavljanje svojih zadaća;
(b) provoditi istrage u obliku revizije zaštite podataka;
(c) provoditi preispitivanje certifikata izdanih u skladu s Članak 42. stavkom 7.;
(d) obavijestiti voditelja obrade ili izvršitelja obrade o navodnom kršenju ove Uredbe;
(e) ishoditi, od voditelja obrade i izvršitelja obrade, pristup svim osobnim podacima i svim informacijama potrebnim za obavljanje svojih zadaća;
(f) ishoditi pristup svim prostorijama voditelja obrade i izvršitelja obrade, uključujući svu opremu i sredstva za obradu podataka, u skladu s pravom Unije ili postupovnim pravom države članice.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Svako nadzorno tijelo ima sve sljedeće korektivne ovlasti:
=> administrative fine: Art. 83 (5) lit e
(a) izdavati upozorenja voditelju obrade ili izvršitelju obrade da bi namjeravani postupci obrade lako mogli prouzročiti kršenje odredaba ove Uredbe;
(b) izdavati službene opomene voditelju obrade ili izvršitelju obrade ako se postupcima obrade krše odredbe ove Uredbe;
(c) narediti voditelju obrade ili izvršitelju obrade da poštuje zahtjeve ispitanika za ostvarivanje njegovih prava u skladu s ovom Uredbom;
(d) narediti voditelju obrade ili izvršitelju obrade da postupke obrade uskladi s odredbama ove Uredbe, prema potrebi na točno određen način i u točno zadanom roku;
(e) narediti voditelju obrade da ispitanika obavijesti o povredi osobnih podataka;
(f) privremeno ili konačno ograničiti, među ostalim zabraniti, obradu;
(g) narediti ispravljanje ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade u skladu s člancima 16., 17. i 18. i izvješćivanje o takvim radnjama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni u skladu s Članak 17. stavkom 2. i Članak 19.;
(h) povući certifikat ili certifikacijskom tijelu narediti da povuče certifikat izdan u skladu s Članak 42. i 43., ili certifikacijskom tijelu narediti da ne iza certifikat ako nisu ispunjeni zahtjevi za certificiranje ili ako oni više nisu ispunjeni;
(i) izreći upravnu novčanu kaznu u skladu s Članak 79. uz mjere, ili umjesto mjera koje se navode u ovom stavku, ovisno o okolnostima svakog pojedinog slučaja;
(j) narediti suspenziju protoka podataka primatelju u trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji.
3. Svako nadzorno tijelo ima sve sljedeće ovlasti u vezi s odobravanjem te savjetodavne ovlasti:
(a) savjetovati voditelja obrade u skladu s prethodnim postupkom savjetovanja iz članka 36.,
(b) na vlastitu inicijativu ili na zahtjev, izdati nacionalnom parlamentu, vladi države članice ili, u skladu s pravom države članice, drugim institucijama i tijelima, te javnosti, mišljenje o svakom pitanju u vezi sa zaštitom osobnih podataka;
(c) odobriti obradu iz članka 36. stavka 5., ako se pravom države članice takvo prethodno odobrenje zahtijeva;
(d) izdati mišljenje i odobriti nacrte kodeksâ ponašanja u skladu s Članak 40. stavkom 5.;
(e) akreditirati certifikacijska tijela u skladu s Članak 43.;
(f) izdati certifikate i odobriti kriterije certificiranja u skladu s Članak 42. stavkom 5.;
(g) donijeti standardne klauzule o zaštiti podataka iz članka 28. stavka 8. i članka 46. stavka 2. točke (d);
(h) odobriti ugovorne klauzule iz članka 46. stavka 3. točke (a);
(i) odobriti administrativne dogovore iz članka 46. stavka 3. točke (b);
(j) odobriti obvezujuća korporativna pravila u skladu s Članak 47.
4. Izvršavanje ovlasti dodijeljenih nadzornom tijelu u skladu s ovim člankom podliježe odgovarajućim zaštitnim mjerama, među ostalim učinkovitom pravnom lijeku i odgovarajućem postupku utvrđenim u pravu Unije i pravu države članice u skladu s Poveljom.
5. Svaka država članica zakonom propisuje da njezino nadzorno tijelo ima ovlasti obavijestiti pravosudna tijela o povredama ove Uredbe i, prema potrebi, pokrenuti pravne postupke ili u njima na drugi način sudjelovati kako bi se provele odredbe ove Uredbe.
6. Svaka država članica zakonom može predvidjeti da nadzorno tijelo uz ovlasti iz stavaka 1., 2. i 3. ima dodatne ovlasti. Izvršavanje tih ovlasti ne smije narušavati učinkovito djelovanje odredaba poglavlja VII.