4.5.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 119/1,EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/679 annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) […]

I LUKU - Yleiset säännökset

1 artikla - Kohde ja tavoitteet (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)
2 artikla - Aineellinen soveltamisala (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21)
3 artikla - Alueellinen soveltamisala (22, 23, 24, 25)
4 artikla - Määritelmät (26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37)


II LUKU - Periaatteet

5 artikla - Henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet (39)
6 artikla - Käsittelyn lainmukaisuus (40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 155)
7 artikla - Suostumuksen edellytykset (32, 33, 42, 43)
8 artikla - Tietoyhteiskunnan palveluihin liittyvään lapsen suostumukseen sovellettavat ehdot (38)
9 artikla - Erityisiä henkilötietoryhmiä koskeva käsittely (51, 52, 53, 54, 55, 56)
10 artikla - Rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyvien henkilötietojen käsittely
11 artikla - Käsittely, joka ei edellytä tunnistamista (57, 64)


III LUKU - Rekisteröidyn oikeudet

1 Jakso - Läpinäkyvyys ja sitä koskevat yksityiskohtaiset säännöt
12 artikla - Läpinäkyvä informointi, viestintä ja yksityiskohtaiset säännöt rekisteröidyn oikeuksien käyttöä varten (58, 59)

2 Jakso - Ilmoittaminen ja pääsy henkilötietoihin
13 artikla - Toimitettavat tiedot, kun henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä (60, 61, 62)
14 artikla - Toimitettavat tiedot, kun henkilötietoja ei ole saatu rekisteröidyltä
15 artikla - Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (63, 64)

3 Jakso - Tietojen oikaiseminen ja poistaminen
16 artikla - Oikeus tietojen oikaisemiseen (65)
17 artikla - Oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”) (65, 66)
18 artikla - Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (67)
19 artikla - Henkilötietojen oikaisua tai poistoa tai käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvollisuus
20 artikla - Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (68)

4 Jakso - Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja automaattisesti tehtävät yksittäispäätökset
21 artikla - Vastustamisoikeus (69, 70)
22 artikla - Automatisoidut yksittäispäätökset, profilointi mukaan luettuna (71, 72)

5 Jakso - Rajoitukset
23 artikla - Rajoitukset (73)


IV LUKU - Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä

1 Jakso - Yleiset velvollisuudet
24 artikla - Rekisterinpitäjän vastuu (74, 75, 76, 77, 83)
25 artikla - Sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja (78)
26 artikla - Yhteisrekisterinpitäjät (79)
27 artikla - Unionin ulkopuolelle sijoittautuneiden rekisterinpitäjien tai henkilötietojen käsittelijöiden edustajat (80)
28 artikla - Henkilötietojen käsittelijä (81)
29 artikla - Tietojenkäsittely rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän alaisuudessa
30 artikla - Seloste käsittelytoimista (13, 39, 82)
31 artikla - Yhteistyö valvontaviranomaisen kanssa

2 Jakso - Henkilötietojen turvallisuus
32 artikla - Käsittelyn turvallisuus (83, 74, 75, 76, 77)
33 artikla - Henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ilmoittaminen valvontaviranomaiselle (75, 85, 87, 88)
34 artikla - Henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ilmoittaminen rekisteröidylle (75, 86, 87, 88)

3 Jakso - Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi ja ennakkokuuleminen
35 artikla - Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi (75, 84, 89, 90, 91, 92, 93)
36 artikla - Ennakkokuuleminen (94, 95, 96)

4 Jakso - Tietosuojavastaava
37 artikla - Tietosuojavastaavan nimittäminen (97)
38 artikla - Tietosuojavastaavan asema (97)
39 artikla - Tietosuojavastaavan tehtävät (97)

5 Jakso - Käytännesäännöt ja sertifiointi
40 artikla - Käytännesäännöt (98, 99)
41 artikla - Hyväksyttyjen käytännesääntöjen seuranta
42 artikla - Sertifiointi (100)
43 artikla - Sertifiointielimet


V LUKU - Henkilötietojen siirrot kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille

44 artikla - Siirtoja koskeva yleinen periaate (101, 102)
45 artikla - Siirto tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen perusteella (103, 104, 105, 106, 107)
46 artikla - Siirto asianmukaisia suojatoimia soveltaen (108, 109)
47 artikla - Yritystä koskevat sitovat säännöt (110)
48 artikla - Siirrot ja luovutukset, joita ei sallita unionin lainsäädännössä
49 artikla - Erityistilanteita koskevat poikkeukset (111, 112, 113, 114, 115, 116)
50 artikla - Kansainvälinen yhteistyö henkilötietojen suojaamiseksi


VI LUKU - Riippumattomat valvontaviranomaiset

1 Jakso - Riippumaton asema
51 artikla - Valvontaviranomainen (117, 118, 119)
52 artikla - Riippumattomuus (118, 120)
53 artikla - Valvontaviranomaisen jäseniä koskevat yleiset edellytykset (121)
54 artikla - Valvontaviranomaisen perustamista koskevat säännöt

2 Jakso - Toimivalta, tehtävät ja valtuudet
55 artikla - Toimivalta (122)
56 artikla - Johtavan valvontaviranomaisen toimivalta (124, 125, 126, 127, 128)
57 artikla - Tehtävät (123, 132)
58 artikla - Valtuudet (129)
59 artikla - Toimintakertomukset


VII LUKU - Yhteistyö ja yhdenmukaisuus

1 Jakso - Yhteistyö
60 artikla - Johtavan valvontaviranomaisen ja muiden osallistuvien valvontaviranomaisten välinen yhteistyö (124, 125, 126, 127, 128, 130, 131)
61 artikla - Keskinäinen avunanto (133)
62 artikla - Valvontaviranomaisten yhteiset operaatiot (134)

2 Jakso - Yhdenmukaisuus
63 artikla - Yhdenmukaisuusmekanismi (135)
64 artikla - Tietosuojaneuvoston lausunto (136)
65 artikla - Euroopan tietosuojaneuvoston kiistanratkaisumenettely
66 artikla - Kiireellinen menettely (137, 138)
67 artikla - Tietojenvaihto

3 Jakso - Euroopan tietosuojaneuvosto
68 artikla - Euroopan tietosuojaneuvosto (139)
69 artikla - Riippumattomuus (139)
70 artikla - Tietosuojaneuvoston tehtävät (139)
71 artikla - Kertomukset
72 artikla - Menettely
73 artikla - Puheenjohtaja
74 artikla - Puheenjohtajan tehtävät
75 artikla - Sihteeristö (140)
76 artikla - Tietojen salassapito


VIII LUKU - Oikeussuojakeinot, vastuu ja seuraamukset

77 artikla - Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (141)
78 artikla - Oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin valvontaviranomaista vastaan (143)
79 artikla - Oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin rekisterinpitäjää tai henkilötietojen käsittelijää vastaan (145)
80 artikla - Rekisteröityjen edustaminen (142)
81 artikla - Menettelyn keskeyttäminen (144)
82 artikla - Vastuu ja oikeus korvauksen saamiseen (146, 147)
83 artikla - Hallinnollisten sakkojen määräämisen yleiset edellytykset (148, 150, 151)
84 artikla - Seuraamukset (149, 152)


IX LUKU - Tietojenkäsittelyyn liittyviä erityistilanteita koskevat säännökset

85 artikla - Käsittely ja sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus (153)
86 artikla - Henkilötietojen käsittely ja virallisten asiakirjojen julkisuus (154)
87 artikla - Kansallisen henkilötunnuksen käsitteleminen
88 artikla - Käsittely työsuhteen yhteydessä (155)
89 artikla - Yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten tapahtuvaa käsittelyä koskevat suojatoimet ja poikkeukset (156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163)
90 artikla - Salassapitovelvollisuus (164)
91 artikla - Kirkkojen ja uskonnollisten yhdistysten voimassa olevat tietosuojasäännöt (165)


X LUKU - Delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset

92 artikla - Siirretyn säädösvallan käyttäminen (166, 167, 168, 169, 170)
93 artikla - Komiteamenettely


XI LUKU - Loppusäännökset

94 artikla - Direktiivin 95/46/EY kumoaminen (171)
95 artikla - Suhde direktiiviin 2002/58/EY (173)
96 artikla - Suhde aiemmin tehtyihin sopimuksiin
97 artikla - Komission kertomukset
98 artikla - Unionin muiden tietosuojasäädösten uudelleentarkastelu
99 artikla - Voimaantulo ja soveltaminen