THE CHAPTERS 6 und 7 ARE RELEVANT FOR THE AUTHORITIES (Articles 51-76)


artikla 64
EU yleinen tietosuoja-asetus
"Tietosuojaneuvoston lausunto"


=> Perus: 136
1. Tietosuojaneuvosto antaa lausunnon aina kun toimivaltainen valvontaviranomainen aikoo toteuttaa jonkin jäljempänä esitetyistä toimenpiteistä. Tätä varten toimivaltaisen valvontaviranomaisen on annettava tietosuojaneuvostolle tiedoksi päätösehdotus
a) kun toimivaltaisen valvontaviranomaisen tarkoituksena on hyväksyä luettelo käsittelytoimista, joihin sovelletaan artikla 35 4 kohdan mukaista tietosuojaa koskevaa vaikutustenarviointivaatimusta;
b) joka koskee artikla 40 7 kohdan mukaista kysymystä siitä, onko käytännesääntöjen luonnos tai muutos tai laajennus tämän asetuksen mukainen;
c) jonka tarkoituksena on hyväksyä kriteerit artikla 41 3 kohdan mukaisen elimen tai artikla 43 3 kohdan mukaisen sertifiointielimen akkreditoimiseksi;
d) jonka tarkoituksena on artikla 46 2 kohdan d alakohdassa ja artikla 28 8 kohdassa tarkoitettujen tietosuojaa koskevien vakiolausekkeiden määrittäminen;
e) jonka tarkoituksena on artikla 46 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen sopimuslausekkeiden hyväksyminen; tai
f) jonka tarkoituksena on artiklassa 47 tarkoitettujen yritystä koskevien sitovien sääntöjen hyväksyminen.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Jokainen valvontaviranomainen, tietosuojaneuvoston puheenjohtaja tai komissio voi pyytää minkä tahansa yleisluonteisen tai useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa vaikutuksia tuottavan asian käsittelyä tietosuojaneuvostossa lausunnon saamiseksi, etenkin jos toimivaltainen valvontaviranomainen ei noudata keskinäistä avunantoa koskevia velvollisuuksia artikla 61 mukaisesti tai yhteisiä operaatioita koskevia velvollisuuksia artikla 62 mukaisesti.
3. Tietosuojaneuvosto antaa 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa lausunnon sille toimitetusta asiasta, jollei se ole jo antanut lausuntoa samasta asiasta. Kyseinen lausunto on vahvistettava kahdeksan viikon kuluessa tietosuojaneuvoston jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä. Määräaikaa voidaan jatkaa kuudella viikolla ottaen huomioon asian monimutkaisuus. Jäsenen, joka ei ole puheenjohtajan ilmoittaman kohtuullisen määräajan kuluessa vastustanut neuvoston jäsenille 5 kohdan mukaisesti toimitettua 1 kohdan mukaista päätösehdotusta, katsotaan hyväksyvän sen.
4. Valvontaviranomaisten ja komission on ilman aiheetonta viivytystä toimitettava tietosuojaneuvostolle sähköisesti vakiolomaketta käyttäen kaikki olennaiset tiedot, tarpeen vaatiessa esimerkiksi yhteenveto tosiseikoista, päätösehdotus, perustelut, joiden vuoksi kyseisen toimenpiteen toteuttaminen on tarpeen, sekä muiden osallistuvien valvontaviranomaisten näkemykset.
5. Tietosuojaneuvoston puheenjohtajan on ilmoitettava sähköisesti ja ilman aiheetonta viivytystä
a) tietosuojaneuvoston jäsenille ja komissiolle kaikista sille toimitetuista asiaa koskevista olennaisista tiedoista vakiolomaketta käyttäen. Tietosuojaneuvoston sihteeristö toimittaa tarvittaessa myös käännöksen asiaankuuluvista tiedoista; ja
b) tapauksen mukaan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetulle valvontaviranomaiselle sekä komissiolle annetusta lausunnosta ja julkaistava se.
6. Toimivaltainen valvontaviranomainen ei saa hyväksyä 1 kohdassa tarkoitettua päätösehdotusta 3 kohdassa tarkoitetun määräajan kuluessa.
7. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu valvontaviranomainen ottaa tietosuojaneuvoston lausunnon huomioon mahdollisimman kattavasti ja ilmoittaa tietosuojaneuvoston puheenjohtajalle sähköisesti kahden viikon kuluessa lausunnon saamisesta, pitäytyykö se päätösehdotuksessaan vai muuttaako se sitä, ja toimittaa puheenjohtajalle mahdollisesti muutetun päätösehdotuksen vakiolomaketta käyttäen.
8. Jos osallistuva valvontaviranomainen ilmoittaa tietosuojaneuvoston puheenjohtajalle tämän artiklan 8 kohdassa tarkoitetun määräajan kuluessa, ettei se aio noudattaa neuvoston lausuntoa kokonaisuudessaan tai osittain ja esittää asianmukaiset perusteet, sovelletaan artikla 65 1 kohtaa.