THE CHAPTERS 6 und 7 ARE RELEVANT FOR THE AUTHORITIES (Articles 51-76)


artikla 57
EU yleinen tietosuoja-asetus
"Tehtävät"


=> Perus: 123, 132
1. Tämän asetuksen mukaisesti vahvistettuja muita tehtäviä rajoittamatta jokaisen valvontaviranomaisen on alueellaan
a) valvottava tämän asetuksen soveltamista ja pantava se täytäntöön;
b) edistettävä yleistä tietoisuutta ja ymmärrystä käsittelyyn liittyvistä riskeistä, säännöistä, suojatoimista ja oikeuksista. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota lapsille suunnattuihin toimiin;
c) annettava jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti kansalliselle parlamentille, hallitukselle ja muille toimielimille ja elimille neuvoja luonnollisen henkilön oikeuksien ja vapauksien suojelua käsittelyssä koskevista lainsäädännöllisistä ja hallinnollisista toimenpiteistä;
d) edistettävä rekisterinpitäjien ja henkilötietojen käsittelijöiden tietämystä niille tämän asetuksen mukaan kuuluvista velvollisuuksista;
e) annettava pyynnöstä rekisteröidyille tietoja niille tämän asetuksen mukaan kuuluvien oikeuksien käytöstä ja tarvittaessa tehtävä yhteistyötä muiden jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa tätä tarkoitusta varten;
f) käsiteltävä rekisteröidyn tai artikla 80 mukaisen elimen, järjestön tai yhdistyksen tekemiä valituksia ja tutkittava siinä määrin kuin se on asianmukaista valituksen kohdetta ja ilmoitettava valituksen tekijälle tutkinnan etenemisestä sekä tutkinnan tuloksista kohtuullisen ajan kuluessa, erityisesti jos asia edellyttää lisätutkimuksia tai koordinointia toisen valvontaviranomaisen kanssa;
g) tehtävä yhteistyötä, tietojen vaihtaminen mukaan luettuna, ja tarjottava keskinäistä apua muille valvontaviranomaisille, jotta varmistetaan tämän asetuksen johdonmukainen soveltaminen ja täytäntöönpano;
h) suoritettava tutkimuksia tämän asetuksen soveltamisesta, myös toiselta valvontaviranomaiselta tai muulta viranomaiselta saatujen tietojen perusteella;
i) seurattava erityisesti tieto- ja viestintäteknologian sekä kauppatapojen asiaan liittyvää kehitystä siltä osin kuin sillä on vaikutusta henkilötietojen suojaan;
j) hyväksyttävä artikla 28 8 kohdassa ja artikla 46 2 kohdan d alakohdassa tarkoitetut vakiosopimuslausekkeet;
k) laadittava artikla 35 4 kohdan mukainen luettelo siitä, milloin vaaditaan tietosuojan vaikutustenarviointi, ja ylläpidettävä tätä luetteloa;
l) annettava neuvontaa artikla 36 2 kohdassa tarkoitettujen käsittelytoimien osalta;
m) kannustettava laatimaan artikla 40 1 kohdan mukaisesti käytännesäännöt, annettava niistä lausunto ja hyväksyttävä sellaiset käytännesäännöt, joissa sovelletaan riittäviä suojatoimia artikla 40 5 kohdan mukaisesti;
n) kannustettava ottamaan käyttöön tietosuojaa koskevia sertifiointimekanismeja ja tietosuojasinettejä ja -merkkejä artikla 42 1 kohdan mukaisesti sekä hyväksyttävä sertifiointikriteerejä artikla 42 5 kohdan mukaisesti;
o) toteutettava tarvittaessa artikla 42 7 kohdan mukaisesti myönnettyjen sertifiointien säännöllinen uudelleentarkastelu;
p) laadittava ja julkaistava kriteerit artikla 41 mukaisen elimen akkreditoimiseksi käytännesääntöjen seurantaa varten ja sertifiointielimen akkreditoimiseksi artikla 43 mukaisesti;
q) akkreditoitava elin käytännesääntöjen seurantaa varten artikla 41 mukaisesti ja sertifiointielin artikla 43 mukaisesti;
r) hyväksyttävä artikla 46 3 kohdassa tarkoitetut sopimuslausekkeet ja säännökset;
s) hyväksyttävä yritystä koskevat sitovat säännöt artikla 47 mukaisesti;
t) osallistuttava tietosuojaneuvoston toimintaan;
u) pidettävä sisäistä rekisteriä tämän asetuksen rikkomisista ja artikla 58 2 kohdan mukaisesti toteutetuista toimenpiteistä; ja
v) suoritettava mitä tahansa muita henkilötietojen suojaan liittyviä tehtäviä.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Kaikkien valvontaviranomaisten on helpotettava 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettujen valitusten jättämistä toimenpitein, kuten antamalla mahdollisuuden käyttää valituslomaketta, joka voidaan täyttää myös sähköisesti, muita mahdollisia viestintäkeinoja pois sulkematta.
3. Minkään valvontaviranomaisten tehtävien suorittamisesta ei aiheudu kustannuksia rekisteröidylle eikä tapauksen mukaan tietosuojavastaavalle.
4. Jos pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti siitä syystä, että niitä esitetään toistuvasti, valvontaviranomainen voi periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun tai kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea. Valvontaviranomaisen on osoitettava pyynnön ilmeinen perusteettomuus tai kohtuuttomuus.