artikla 27
EU yleinen tietosuoja-asetus
"Unionin ulkopuolelle sijoittautuneiden rekisterinpitäjien tai henkilötietojen käsittelijöiden edustajat"


=> artikla: 4
=> Perus: 80
=> administrative fine: Art. 83 (4) lit a
1. Sovellettaessa artikla 3 2 kohtaa rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän on nimettävä kirjallisesti edustaja unionin aluetta varten.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Tämän artiklan 1 kohdassa säädettyä velvollisuutta ei sovelleta
a) jos käsittely on satunnaista eikä kohdistu laajamittaisesti artikla 9 1 kohdassa tarkoitettuihin erityisiin tietoryhmiin tai artiklassa 10 tarkoitettuihin rikostuomioita tai rikkomuksia koskeviin henkilötietoihin eikä todennäköisesti aiheuta käsittelyn luonne, asiayhteys, laajuus ja tarkoitukset huomioon ottaen riskiä luonnollisen henkilön oikeuksien ja vapauksille; tai
b) viranomaisiin tai julkishallinnon elimiin.
3. Edustajan on oltava sijoittautunut johonkin jäsenvaltioista, joissa ovat ne rekisteröidyt, joiden henkilötietoja käsitellään heille tarjottavien tavaroiden tai palvelujen yhteydessä tai joiden käyttäytymistä seurataan.
4. Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän on annettava edustajalle toimivaltuudet siihen, että erityisesti valvontaviranomaiset ja rekisteröidyt ottavat edustajaan yhteyttä rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän lisäksi tai sijasta kaikissa kysymyksissä, jotka liittyvät käsittelyyn, tämän asetuksen noudattamisen varmistamiseksi.
5. Se, että rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä nimeää edustajan, ei rajoita oikeustoimia, jotka voidaan käynnistää rekisterinpitäjää tai henkilötietojen käsittelijää vastaan.