THE CHAPTERS 6 und 7 ARE RELEVANT FOR THE AUTHORITIES (Articles 51-76)


artikla 71
EU yleinen tietosuoja-asetus
"Kertomukset"

1. Tietosuojaneuvoston on laadittava vuosittain kertomus luonnollisten henkilöiden tietosuojasta käsittelyn yhteydessä unionissa ja tarvittaessa kolmansissa maissa ja kansainvälisissä järjestöissä. Kertomus on julkaistava ja toimitettava Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Vuosittaisessa kertomuksessa on tarkasteltava artikla 70 1 kohdan l alakohdassa tarkoitettujen suuntaviivojen, suositusten ja parhaiden käytänteiden sekä artiklassa 65 tarkoitettujen sitovien päätösten käytännön soveltamista.