artikla 48
EU yleinen tietosuoja-asetus
"Siirrot ja luovutukset, joita ei sallita unionin lainsäädännössä"


=> administrative fine: Art. 83 (5) lit c
Kolmannen maan tuomioistuimen tai hallintoviranomaisen päätös, jossa rekisterinpitäjältä tai henkilötietojen käsittelijältä vaaditaan henkilötietojen siirtämistä tai luovuttamista, voidaan tunnustaa tai saattaa millään tavoin täytäntöönpanokelpoiseksi vain, jos se perustuu pyynnön esittäneen kolmannen maan ja unionin tai sen jäsenvaltion väliseen voimassa olevaan kansainväliseen sopimukseen kuten keskinäiseen oikeusapusopimukseen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän luvun mukaisten muiden siirtoa koskevien perusteiden soveltamista..

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!