THE CHAPTERS 6 und 7 ARE RELEVANT FOR THE AUTHORITIES (Articles 51-76)


artikla 67
EU yleinen tietosuoja-asetus
"Tietojenvaihto"

Komissio voi hyväksyä yleisiä täytäntöönpanosäädöksiä, joilla täsmennetään järjestelyt valvontaviranomaisten kesken ja valvontaviranomaisten ja tietosuojaneuvoston välillä sähköisin keinoin toteutettavaa tietojenvaihtoa varten ja erityisesti artiklassa 64 tarkoitettu vakiolomake. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään artikla 93 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!