artikla 17
EU yleinen tietosuoja-asetus
"Oikeus tietojen poistamiseen ("oikeus tulla unohdetuksi")"


=> Perus: 65, 66
=> administrative fine: Art. 83 (5) lit b
1. Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, ja rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, edellyttäen että jokin seuraavista perusteista täyttyy:
=> artikla: 12, 15, 19
a) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
b) rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut artikla 6 1 kohdan a alakohdan tai artikla 9 2 kohdan a alakohdan mukaisesti, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
c) rekisteröity vastustaa käsittelyä artikla 21 1 kohdan nojalla eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai rekisteröity vastustaa käsittelyä artikla 21 2 kohdan nojalla;
d) henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti;
=> artikla: 18
e) henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;
f) henkilötiedot on kerätty artikla 8 1 kohdassa tarkoitetun tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Jos rekisterinpitäjä on julkistanut henkilötiedot ja sillä on 1 kohdan mukaisesti velvollisuus poistaa tiedot, sen on käytettävissä oleva teknologia ja toteuttamiskustannukset huomioon ottaen toteutettava kohtuulliset toimenpiteet, muun muassa tekniset toimet, ilmoittaakseen henkilötietoja käsitteleville rekisterinpitäjille, että rekisteröity on pyytänyt kyseisiä rekisterinpitäjiä poistamaan näihin henkilötietoihin liittyvät linkit tai näiden henkilötietojen jäljennökset tai kopiot.
=> artikla: 70
=> Perus: 66
3. Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta, jos käsittely on tarpeen
a) sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta koskevan oikeuden käyttämiseksi;
b) rekisterinpitäjään sovellettavaan unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan, käsittelyä edellyttävän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai jos käsittely tapahtuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten;
c) kansanterveyteen liittyvää yleistä etua koskevista syistä artikla 9 2 kohdan h ja i alakohdan sekä artikla 9 3 kohdan mukaisesti;
d) yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten artikla 89 1 kohdan mukaisesti, jos 1 kohdassa tarkoitettu oikeus todennäköisesti estää kyseisen käsittelyn tai vaikeuttaa sitä suuresti; tai
e) oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.