artikla 20
EU yleinen tietosuoja-asetus
"Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen"


=> artikla: 15
=> Perus: 68
=> administrative fine: Art. 83 (5) lit b
1. Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos
=> artikla: 12
a) käsittely perustuu suostumukseen artikla 6 1 kohdan a alakohdan tai artikla 9 2 kohdan a alakohdan nojalla tai sopimukseen artikla 6 1 kohdan b alakohdan nojalla; ja
b) käsittely suoritetaan automaattisesti.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Kun rekisteröity käyttää 1 kohdan mukaista oikeuttaan siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, hänellä on oikeus saada henkilötiedot siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista.
=> artikla: 12
3. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun oikeuden käyttäminen ei kuitenkaan saa rajoittaa artikla 17 soveltamista. Tätä oikeutta ei sovelleta käsittelyyn, joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten.
4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu oikeus ei saa vaikuttaa haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin.