Artikkel 20
EL isikuandmete kaitse üldmäärus
"Andmete ülekandmise õigus"


=> Artikkel: 15
=> põhjus: 68
=> administrative fine: Art. 83 (5) lit b
1. Andmesubjektil on õigus saada teda puudutavaid isikuandmeid, mida ta on vastutavale töötlejale esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale, ilma et vastutav töötleja, kellele kõnealused isikuandmed on esitatud, seda takistaks, kui
=> Artikkel: 12
a) töötlemine põhineb Artikkel 6 lõike 1 punktis a või Artikkel 9 lõike 2 punktis a osutatud nõusolekul või Artikkel 6 lõike 1 punktis b osutatud lepingul ning
b) töödeldakse automatiseeritult.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Kui andmesubjekt kasutab lõike 1 kohaselt andmete ülekandmise õigust, on tal õigus nõuda, et vastutav töötleja edastab andmed otse teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt teostatav.
=> Artikkel: 12
3. Käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud õiguse kasutamine ei piira Artikkel 17 kohaldamist. Seda õigust ei kohaldata töötlemise suhtes, mis on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või vastutava töötleja avaliku võimu teostamiseks.
4. Lõikes 1 osutatud õigus ei kahjusta teiste isikute õigusi ja vabadusi.