Článok 16
EÚ všeobecné nariadenie o ochrane údajov
"Právo na opravu"


=> Článok: 5, 12, 19
=> dôvod: 65
=> administrative fine: Art. 83 (5) lit b
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!