THE CHAPTERS 6 und 7 ARE RELEVANT FOR THE AUTHORITIES (Articles 51-76)


Článok 53
EÚ všeobecné nariadenie o ochrane údajov
"Všeobecné podmienky týkajúce sa členov dozorného orgánu"


=> dôvod: 121
1. Členské štáty zabezpečia, aby každého člena ich dozorných orgánov transparentným postupom vymenoval: - ich parlament, - ich vláda, - ich hlava štátu alebo - nezávislý orgán, ktorý je poverený menovaním podľa práva členského štátu.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!



2. Každý člen musí mať kvalifikáciu, skúsenosti a zručnosti, predovšetkým v oblasti ochrany osobných údajov, potrebné na plnenie svojich povinností a výkon svojich právomocí.
3. Povinnosti člena zanikajú uplynutím funkčného obdobia, vzdaním sa funkcie alebo povinným odchodom do dôchodku v súlade s právom dotknutého členského štátu.
4. Člena možno odvolať, len ak sa dopustil závažného pochybenia alebo prestal spĺňať podmienky požadované na výkon povinností.