dôvod 70
EÚ všeobecné nariadenie o ochrane údajov

(70) Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba by mala mať právo namietať proti takému spracúvaniu vrátane profilovania, pokiaľ súvisí s takýmto priamym marketingom, bez ohľadu na to, či ide o pôvodné alebo ďalšie spracúvanie, a to kedykoľvek a bezplatne. Dotknutá osoba by mala byť výslovne upozornená na uvedené právo, pričom sa uvedené právo prezentuje jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií.
=> Článok: 4, 22
=> dôvod: 47

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!