THE CHAPTERS 6 und 7 ARE RELEVANT FOR THE AUTHORITIES (Articles 51-76)


Člen 58
EU Splošna uredba o varstvu podatkov
"Pooblastila"


=> Razlog: 129
1. Vsak nadzorni organ ima vsa naslednja preiskovalna pooblastila:
=> administrative fine: Art. 83 (5) lit e
(a) da upravljavcu in obdelovalcu ter, če je ustrezno, predstavniku upravljavca ali obdelovalca odredi, naj zagotovi vse informacije, ki jih potrebuje za opravljanje svojih nalog;
(b) da izvaja preiskave v obliki pregledov na področju varstva podatkov;
(c) da izvaja preglede potrdil, izdanih v skladu s Člen 42(7);
(d) da upravljavca ali obdelovalca uradno obvesti o domnevni kršitvi te uredbe;
(e) da od upravljavca ali obdelovalca pridobi dostop do vseh osebnih podatkov in informacij, ki jih potrebuje za opravljanje svojih nalog;
(f) da pridobi dostop do vseh prostorov upravljavca ali obdelovalca, vključno z vso opremo in sredstvi za obdelavo podatkov, v skladu s pravom Unije ali postopkovnim pravom države članice.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Vsak nadzorni organ ima vsa naslednja popravljalna pooblastila:
=> administrative fine: Art. 83 (5) lit e
(a) da izda upravljavcu ali obdelovalcu opozorilo, da bi predvidena dejanja obdelave verjetno kršila določbe te uredbe;
(b) da upravljavcu ali obdelovalcu izreče opomin, kadar so bile z dejanji obdelave kršene določbe te uredbe;
(c) da upravljavcu ali obdelovalcu odredi, naj ugodi zahtevam posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, glede uresničevanja njegovih pravic na podlagi te uredbe;
(d) da upravljavcu ali obdelovalcu odredi, naj dejanja obdelave, če je to ustrezno, na določen način in v določenem roku uskladi z določbami te uredbe;
(e) da upravljavcu odredi, naj posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, obvesti o kršitvi varstva osebnih podatkov;
(f) da uvede začasno ali dokončno omejitev obdelave, vključno s prepovedjo obdelave;
(g) da v skladu s členi 16, 17 in 18 odredi popravek ali izbris osebnih podatkov oziroma omejitev obdelave in o takšnih ukrepih v skladu s Člen 17(2) in Člen 19 uradno obvesti uporabnike, ki so jim bili osebni podatki razkriti;
(h) da prekliče potrdilo ali organu za potrjevanje odredi preklic potrdila, izdanega v skladu s členoma 42 in 43, ali da organu za potrjevanje odredi, naj ne izda potrdila, kadar zahteve v zvezi s potrdilom niso ali niso več izpolnjene;
(i) da glede na okoliščine posameznega primera poleg ali namesto ukrepov iz tega odstavka naloži upravno globo v skladu s Člen 83;
(j) da odredi prekinitev prenosov podatkov uporabniku v tretji državi ali mednarodni organizaciji.
3. Vsak nadzorni organ ima vsa naslednja pooblastila v zvezi z dovoljenji in svetovalnimi pristojnostmi:
(a) da svetuje upravljavcu v skladu s postopkom predhodnega posvetovanja iz člena 36;
(b) da na lastno pobudo ali na zahtevo izdaja mnenja za nacionalni parlament, vlado države članice ali, v skladu s pravom države članice, druge institucije in telesa, pa tudi za javnost, o vseh vprašanjih v zvezi z varstvom osebnih podatkov;
(c) da odobri obdelavo iz člena 36(5), če pravo države članice zahteva tako predhodno dovoljenje;
(d) da izdaja mnenja in odobri osnutke kodeksov ravnanja v skladu s Člen 40(5);
(e) da pooblasti organe za potrjevanje v skladu s Člen 43;
(f) da izdaja potrdila in odobri merila za potrjevanje v skladu s Člen 42(5);
(g) da sprejme standardna določila o varstvu podatkov iz člena 28(8) in iz točke (d) člena 46(2);
(h) da odobri pogodbena določila iz točke (a) člena 46(3);
(i) da odobri upravne dogovore iz točke (b) člena 46(3);
(j) da odobri zavezujoča poslovna pravila v skladu s Člen 47.
4. Nadzorni organ izvaja pooblastila, ki so mu dodeljena v skladu s tem členom, na podlagi ustreznih zaščitnih ukrepov, vključno z učinkovitim pravnim sredstvom in ustreznim pravnim postopkom, kot je določeno v pravu Unije in pravu države članice v skladu z Listino.
5. Vsaka država članica z zakonom določi, da ima njen nadzorni organ pooblastila, da sodne organe opozori na kršitve te uredbe in po potrebi začne sodne postopke ali v njih drugače sodeluje, da se zagotovi izvajanje določb te uredbe.
6. Vsaka država članica z zakonom določi, da ima njen nadzorni organ poleg pooblastil iz odstavkov 1, 2 in 3 še dodatna pooblastila. Izvajanje teh pooblastil ne vpliva na učinkovitost izvajanja poglavja VII.