4.5.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | L 119/1 UREDBA (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) […]

POGLAVJE I - Splošne določbe

Člen 1 - Predmet urejanja in cilji (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)
Člen 2 - Področje uporabe (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21)
Člen 3 - Ozemeljska veljavnost (22, 23, 24, 25)
Člen 4 - Opredelitev pojmov (26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37)


POGLAVJE II - Načela

Člen 5 - Načela v zvezi z obdelavo osebnih podatkov (39)
Člen 6 - Zakonitost obdelave (40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 155)
Člen 7 - Pogoji za privolitev (32, 33, 42, 43)
Člen 8 - Pogoji, ki se uporabljajo za privolitev otroka v zvezi s storitvami informacijske družbe (38)
Člen 9 - Obdelava posebnih vrst osebnih podatkov (51, 52, 53, 54, 55, 56)
Člen 10 - Obdelava osebnih podatkov v zvezi s kazenskimi obsodbami in prekrški
Člen 11 - Obdelava, ki ne zahteva identifikacije (57, 64)


POGLAVJE III - Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Oddelek 1 - Preglednost in načini
Člen 12 - Pregledne informacije, sporočila in načini za uresničevanje pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (58, 59)

Oddelek 2 - Informacije in dostop do osebnih podatkov
Člen 13 - Informacije, ki se zagotovijo, kadar se osebni podatki pridobijo od posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (60, 61, 62)
Člen 14 - Informacije, ki jih je treba zagotoviti, kadar osebni podatki niso bili pridobljeni od posameznika, na katerega se ti nanašajo
Člen 15 - Pravica dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (63, 64)

Oddelek 3 - Popravek in izbris
Člen 16 - Pravica do popravka (65)
Člen 17 - Pravica do izbrisa („pravica do pozabe“) (65, 66)
Člen 18 - Pravica do omejitve obdelave (67)
Člen 19 - Obveznost obveščanja v zvezi s popravkom ali izbrisom osebnih podatkov ali omejitvijo obdelave
Člen 20 - Pravica do prenosljivosti podatkov (68)

Oddelek 4 - Pravica do ugovora in avtomatizirano sprejemanje posameznih odločitev
Člen 21 - Pravica do ugovora (69, 70)
Člen 22 - Avtomatizirano sprejemanje posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov (71, 72)

Oddelek 5 - Omejitve
Člen 23 - Omejitve (73)


POGLAVJE IV - Upravljavec in obdelovalec

Oddelek 1 - Splošne obveznosti
Člen 24 - Odgovornost upravljavca (74, 75, 76, 77, 83)
Člen 25 - Vgrajeno in privzeto varstvo podatkov (78)
Člen 26 - Skupni upravljavci (79)
Člen 27 - Predstavniki upravljavcev ali obdelovalcev, ki nimajo sedeža v Uniji (80)
Člen 28 - Obdelovalec (81)
Člen 29 - Obdelava pod vodstvom upravljavca ali obdelovalca
Člen 30 - Evidenca dejavnosti obdelave (13, 39, 82)
Člen 31 - Sodelovanje z nadzornim organom

Oddelek 2 - Varnost osebnih podatkov
Člen 32 - Varnost obdelave (83, 74, 75, 76, 77)
Člen 33 - Uradno obvestilo nadzornemu organu o kršitvi varstva osebnih podatkov (75, 85, 87, 88)
Člen 34 - Sporočilo posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, o kršitvi varstva osebnih podatkov (75, 86, 87, 88)

Oddelek 3 - Ocena učinka v zvezi z varstvom podatkov in predhodno posvetovanje
Člen 35 - Ocena učinka v zvezi z varstvom podatkov (75, 84, 89, 90, 91, 92, 93)
Člen 36 - Predhodno posvetovanje (94, 95, 96)

Oddelek 4 - Pooblaščena oseba za varstvo podatkov
Člen 37 - Imenovanje pooblaščene osebe za varstvo podatkov (97)
Člen 38 - Položaj pooblaščene osebe za varstvo podatkov (97)
Člen 39 - Naloge pooblaščene osebe za varstvo podatkov (97)

Oddelek 5 - Kodeksi ravnanja in potrjevanje
Člen 40 - Kodeksi ravnanja (98, 99)
Člen 41 - Spremljanje odobrenih kodeksov ravnanja
Člen 42 - Potrjevanje (100)
Člen 43 - Organi za potrjevanje


POGLAVJE V - Prenos osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije

Člen 44 - Splošno načelo za prenose (101, 102)
Člen 45 - Prenosi na podlagi sklepa o ustreznosti (103, 104, 105, 106, 107)
Člen 46 - Prenosi, za katere se uporabljajo ustrezni zaščitni ukrepi (108, 109)
Člen 47 - Zavezujoča poslovna pravila (110)
Člen 48 - Prenosi ali razkritja, ki jih pravo Unije ne dovoljuje
Člen 49 - Odstopanja v posebnih primerih (111, 112, 113, 114, 115, 116)
Člen 50 - Mednarodno sodelovanje za varstvo osebnih podatkov


POGLAVJE VI - Neodvisni nadzorni organi

Oddelek 1 - Status neodvisnosti
Člen 51 - Nadzorni organ (117, 118, 119)
Člen 52 - Neodvisnost (118, 120)
Člen 53 - Splošni pogoji za člane nadzornega organa (121)
Člen 54 - Pravila o ustanovitvi nadzornega organa

Oddelek 2 - Pristojnost, naloge in pooblastila
Člen 55 - Pristojnost (122)
Člen 56 - Pristojnosti vodilnega nadzornega organa (124, 125, 126, 127, 128)
Člen 57 - Naloge (123, 132)
Člen 58 - Pooblastila (129)
Člen 59 - Poročila o dejavnostih


POGLAVJE VII - Sodelovanje in skladnost

Oddelek 1 - Sodelovanje
Člen 60 - Sodelovanje med vodilnim nadzornim organom in drugimi zadevnimi nadzornimi organi (124, 125, 126, 127, 128, 130, 131)
Člen 61 - Medsebojna pomoč (133)
Člen 62 - Skupno ukrepanje nadzornih organov (134)

Oddelek 2 - Skladnost
Člen 63 - Mehanizem za skladnost (135)
Člen 64 - Mnenje odbora (136)
Člen 65 - Reševanje sporov s strani odbora
Člen 66 - Nujni postopek (137, 138)
Člen 67 - Izmenjava informacij

Oddelek 3 - Evropski odbor za varstvo podatkov
Člen 68 - Evropski odbor za varstvo podatkov (139)
Člen 69 - Neodvisnost (139)
Člen 70 - Naloge odbora (139)
Člen 71 - Poročila
Člen 72 - Postopek
Člen 73 - Predsednik
Člen 74 - Naloge predsednika
Člen 75 - Sekretariat (140)
Člen 76 - Zaupnost


POGLAVJE VIII - Pravna sredstva, odgovornost in kazni

Člen 77 - Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu (141)
Člen 78 - Pravica do učinkovitega pravnega sredstva zoper nadzorni organ (143)
Člen 79 - Pravica do učinkovitega pravnega sredstva zoper upravljavca ali obdelovalca (145)
Člen 80 - Zastopanje posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki (142)
Člen 81 - Začasna ustavitev postopka (144)
Člen 82 - Pravica do odškodnine in odgovornost (146, 147)
Člen 83 - Splošni pogoji za naložitev upravnih glob (148, 150, 151)
Člen 84 - Kazni (149, 152)


POGLAVJE IX - Določbe o posebnih primerih obdelave

Člen 85 - Obdelava ter svoboda izražanja in obveščanja (153)
Člen 86 - Obdelava in dostop javnosti do uradnih dokumentov (154)
Člen 87 - Obdelava nacionalne identifikacijske številke
Člen 88 - Obdelava v okviru zaposlitve (155)
Člen 89 - Zaščitni ukrepi in odstopanja v zvezi z obdelavo v namene arhiviranja v javnem interesu, v znanstveno- ali zgodovinskoraziskovalne namene ali statistične namene (156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163)
Člen 90 - Obveznost varovanja skrivnosti (164)
Člen 91 - Veljavna pravila o varstvu podatkov cerkva in verskih združenj (165)


POGLAVJE X - Delegirani akti in izvedbeni akti

Člen 92 - Izvajanje prenosa pooblastila (166, 167, 168, 169, 170)
Člen 93 - Postopek v odboru


POGLAVJE XI - Končne določbe

Člen 94 - Razveljavitev Direktive 95/46/ES (171)
Člen 95 - Razmerje z Direktivo 2002/58/ES (173)
Člen 96 - Razmerje s predhodno sklenjenimi sporazumi
Člen 97 - Poročila Komisije
Člen 98 - Pregled drugih pravnih aktov Unije o varstvu podatkov
Člen 99 - Začetek veljavnosti in uporaba