dôvod 172
EÚ všeobecné nariadenie o ochrane údajov

(172) Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov bol konzultovaný v súlade s Článok 28 ods. 2 nariadenia (ES) č. 45/2001 a vydal stanovisko 7. marca 2012 (17).

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!