dôvod 134
EÚ všeobecné nariadenie o ochrane údajov

(134) Každý dozorný orgán by sa mal zúčastňovať na spoločných operáciách s inými dozornými orgánmi, keď je to vhodné. Dožiadaný dozorný orgán by mal mať povinnosť odpovedať na žiadosť v rámci vymedzenej časovej lehoty.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!