THE CHAPTERS 6 und 7 ARE RELEVANT FOR THE AUTHORITIES (Articles 51-76)


Článok 50
EÚ všeobecné nariadenie o ochrane údajov
"Medzinárodná spolupráca na účely ochrany osobných údajov"

Vo vzťahu k tretím krajinám a medzinárodným organizáciám Komisia a dozorné orgány prijmú primerané opatrenia s cieľom:

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!


a) vytvoriť mechanizmy medzinárodnej spolupráce na uľahčenie účinného presadzovania právnych predpisov na ochranu osobných údajov;

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!


b) poskytovať vzájomnú medzinárodnú pomoc pri presadzovaní právnych predpisov na ochranu osobných údajov, a to aj prostredníctvom podávania oznámení, postupovania sťažností, pomoci pri vyšetrovaní a výmeny informácií, pričom sa uplatnia primerané záruky ochrany osobných údajov a iných základných práv a slobôd;

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!


c) zapájať príslušné zainteresované strany do diskusie a činností zameraných na podporu medzinárodnej spolupráce pri presadzovaní právnych predpisov na ochranu osobných údajov;

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!


d) podporovať výmenu a dokumentáciu v oblasti právnych predpisov na ochranu osobných údajov a praxe v tejto oblasti, okrem iného v oblasti sporov o príslušnosť s tretími krajinami.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!