4.5.2016 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 119/1 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) […]

KAPITOLA I - Všeobecné ustanovenia

Článok 1 - Predmet úpravy a ciele (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)
Článok 2 - Vecná pôsobnosť (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21)
Článok 3 - Územná pôsobnosť (22, 23, 24, 25)
Článok 4 - Vymedzenie pojmov (26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37)


KAPITOLA II - Zásady

Článok 5 - Zásady spracúvania osobných údajov (39)
Článok 6 - Zákonnosť spracúvania (40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 155)
Článok 7 - Podmienky vyjadrenia súhlasu (32, 33, 42, 43)
Článok 8 - Podmienky uplatniteľné na súhlas dieťaťa v súvislosti so službami informačnej spoločnosti (38)
Článok 9 - Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov (51, 52, 53, 54, 55, 56)
Článok 10 - Spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky
Článok 11 - Spracúvanie bez potreby identifikácie (57, 64)


KAPITOLA III - Práva dotknutej osoby

Oddiel 1 - Transparentnosť a postupy
Článok 12 - Transparentnosť informácií, oznámenia a postupy výkonu práv dotknutej osoby (58, 59)

Oddiel 2 - Informácie a prístup k osobným údajom
Článok 13 - Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby (60, 61, 62)
Článok 14 - Informácie, ktoré sa majú poskytnúť, ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby
Článok 15 - Právo dotknutej osoby na prístup k údajom (63, 64)

Oddiel 3 - Oprava a vymazanie
Článok 16 - Právo na opravu (65)
Článok 17 - Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) (65, 66)
Článok 18 - Právo na obmedzenie spracúvania (67)
Článok 19 - Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania
Článok 20 - Právo na prenosnosť údajov (68)

Oddiel 4 - Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie
Článok 21 - Právo namietať (69, 70)
Článok 22 - Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania (71, 72)

Oddiel 5 - Obmedzenia
Článok 23 - Obmedzenia (73)


KAPITOLA IV - Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ

Oddiel 1 - Všeobecné povinnosti
Článok 24 - Zodpovednosť prevádzkovateľa (74, 75, 76, 77, 83)
Článok 25 - Špecificky navrhnutá a štandardná ochrana údajov (78)
Článok 26 - Spoloční prevádzkovatelia (79)
Článok 27 - Zástupcovia prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov, ktorí nie sú usadení v Únii (80)
Článok 28 - Sprostredkovateľ (81)
Článok 29 - Spracúvanie na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa
Článok 30 - Záznamy o spracovateľských činnostiach (13, 39, 82)
Článok 31 - Spolupráca s dozorným orgánom

Oddiel 2 - Bezpečnosť osobných údajov
Článok 32 - Bezpečnosť spracúvania (83, 74, 75, 76, 77)
Článok 33 - Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dozornému orgánu (75, 85, 87, 88)
Článok 34 - Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe (75, 86, 87, 88)

Oddiel 3 - Posúdenie vplyvu na ochranu údajov a predchádzajúca konzultácia
Článok 35 - Posúdenie vplyvu na ochranu údajov (75, 84, 89, 90, 91, 92, 93)
Článok 36 - Predchádzajúca konzultácia (94, 95, 96)

Oddiel 4 - Zodpovedná osoba
Článok 37 - Určenie zodpovednej osoby (97)
Článok 38 - Postavenie zodpovednej osoby (97)
Článok 39 - Úlohy zodpovednej osoby (97)

Oddiel 5 - Kódexy správania a certifikácia
Článok 40 - Kódexy správania (98, 99)
Článok 41 - Monitorovanie schválených kódexov správania
Článok 42 - Certifikácia (100)
Článok 43 - Certifikačné subjekty


KAPITOLA V - Prenosy osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

Článok 44 - Všeobecná zásada prenosov (101, 102)
Článok 45 - Prenosy na základe rozhodnutia o primeranosti (103, 104, 105, 106, 107)
Článok 46 - Prenosy vyžadujúce primerané záruky (108, 109)
Článok 47 - Záväzné vnútropodnikové pravidlá (110)
Článok 48 - Prenosy alebo poskytovanie údajov, ktoré právo Únie nepovoľuje
Článok 49 - Výnimky pre osobitné situácie (111, 112, 113, 114, 115, 116)
Článok 50 - Medzinárodná spolupráca na účely ochrany osobných údajov


KAPITOLA VI - Nezávislé dozorné orgány

Oddiel 1 - Nezávislé postavenie
Článok 51 - Dozorný orgán (117, 118, 119)
Článok 52 - Nezávislosť (118, 120)
Článok 53 - Všeobecné podmienky týkajúce sa členov dozorného orgánu (121)
Článok 54 - Pravidlá zriadenia dozorného orgánu

Oddiel 2 - Príslušnosť, úlohy a právomoci
Článok 55 - Príslušnosť (122)
Článok 56 - Príslušnosť hlavného dozorného orgánu (124, 125, 126, 127, 128)
Článok 57 - Úlohy (123, 132)
Článok 58 - Právomoci (129)
Článok 59 - Správy o činnosti


KAPITOLA VII - Spolupráca a konzistentnosť

Oddiel 1 - Spolupráca
Článok 60 - Spolupráca medzi vedúcim dozorným orgánom a inými dotknutými dozornými orgánmi (124, 125, 126, 127, 128, 130, 131)
Článok 61 - Vzájomná pomoc (133)
Článok 62 - Spoločné operácie dozorných orgánov (134)

Oddiel 2 - Konzistentnosť
Článok 63 - Mechanizmus konzistentnosti (135)
Článok 64 - Stanovisko výboru (136)
Článok 65 - Riešenie sporov výborom
Článok 66 - Postup pre naliehavé prípady (137, 138)
Článok 67 - Výmena informácií

Oddiel 3 - Európsky výbor pre ochranu údajov
Článok 68 - Európsky výbor pre ochranu údajov (139)
Článok 69 - Nezávislosť (139)
Článok 70 - Úlohy výboru (139)
Článok 71 - Správy
Článok 72 - Postup
Článok 73 - Predseda
Článok 74 - Úlohy predsedu
Článok 75 - Sekretariát (140)
Článok 76 - Dôvernosť informácií


KAPITOLA VIII - Prostriedky nápravy, zodpovednosť a sankcie

Článok 77 - Právo podať sťažnosť dozornému orgánu (141)
Článok 78 - Právo na účinný súdny prostriedok nápravy voči rozhodnutiu dozorného orgánu (143)
Článok 79 - Právo na účinný súdny prostriedok nápravy voči prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi (145)
Článok 80 - Zastupovanie dotknutých osôb (142)
Článok 81 - Prerušenie konania (144)
Článok 82 - Právo na náhradu škody a zodpovednosť (146, 147)
Článok 83 - Všeobecné podmienky ukladania správnych pokút (148, 150, 151)
Článok 84 - Sankcie (149, 152)


KAPITOLA IX - Ustanovenia o osobitných situáciách spracúvania

Článok 85 - Spracúvanie a sloboda prejavu a právo na informácie (153)
Článok 86 - Spracúvanie a prístup verejnosti k úradným dokumentom (154)
Článok 87 - Spracúvanie národného identifikačného čísla
Článok 88 - Spracúvanie v súvislosti so zamestnaním (155)
Článok 89 - Záruky a odchýlky týkajúce sa spracúvania na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely (156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163)
Článok 90 - Povinnosť zachovávať mlčanlivosť (164)
Článok 91 - Existujúce pravidlá ochrany údajov cirkví a náboženských združení (165)


KAPITOLA X - Delegované akty a vykonávacie akty

Článok 92 - Vykonávanie delegovania právomocí (166, 167, 168, 169, 170)
Článok 93 - Postup výboru


KAPITOLA XI - Záverečné ustanovenia

Článok 94 - Zrušenie smernice 95/46/ES (171)
Článok 95 - Vzťah k smernici 2002/58/ES (173)
Článok 96 - Vzťah k dohodám uzavretým v minulosti
Článok 97 - Správy Komisie
Článok 98 - Preskúmanie iných právnych aktov Únie týkajúcich sa ochrany údajov
Článok 99 - Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie