THE CHAPTERS 6 und 7 ARE RELEVANT FOR THE AUTHORITIES (Articles 51-76)


Artykuł 57
UE ogólne rozporządzenie o ochronie danych
"Zadania"


=> Podstawowe: 123, 132
1. Bez uszczerbku dla innych zadań określonych na mocy niniejszego rozporządzenia każdy organ nadzorczy na swoim terytorium:
a) monitoruje i egzekwuje stosowanie niniejszego rozporządzenia;
b) upowszechnia w społeczeństwie wiedzę o ryzyku, przepisach, zabezpieczeniach i prawach związanych z przetwarzaniem oraz rozumienie tych zjawisk. Szczególną uwagę poświęca działaniom skierowanym do dzieci;
c) doradza, zgodnie z prawem państwa członkowskiego, parlamentowi narodowemu, rządowi oraz innym instytucjom i organom w sprawie aktów prawnych i administracyjnych środków ochrony praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem;
d) upowszechnia wśród administratorów i podmiotów przetwarzających wiedzę o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia;
e) udziela osobie, której dane dotyczą, na jej żądanie informacji o wykonywaniu praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia, a w stosownym przypadku współpracuje w tym celu z organami nadzorczymi innych państw członkowskich;
f) rozpatruje skargi wniesione przez osobę, której dane dotyczą, lub przez podmiot, organizację lub zrzeszenie zgodnie z Artykuł 80, w odpowiednim zakresie prowadzi postępowania w przedmiocie tych skarg i w rozsądnym terminie informuje skarżącego o postępach i wynikach tych postępowań, w szczególności jeżeli niezbędne jest dalsze prowadzenie postępowań lub koordynacja działań z innym organem nadzorczym;
g) współpracuje z innymi organami nadzorczymi, w tym dzieli się informacjami oraz świadczy wzajemną pomoc, w celu zapewnienia spójnego stosowania i egzekwowania niniejszego rozporządzenia;
h) prowadzi postępowania w sprawie stosowania niniejszego rozporządzenia, w tym na podstawie informacji otrzymanych od innego organu nadzorczego lub innego organu publicznego;
i) monitoruje zmiany w stosownych dziedzinach, o ile zmiany te mają wpływ na ochronę danych osobowych, w szczególności monitoruje rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych i praktyk handlowych;
j) przyjmuje standardowe klauzule umowne, o których mowa w Artykuł 28 ust. 8 i Artykuł 46 ust. 2 lit. d);
k) ustanawia i prowadzi wykaz związany z wymogiem dokonania oceny skutków dla ochrony danych na mocy Artykuł 35 ust. 4;
l) udziela zaleceń, o których mowa w Artykuł 36 ust. 2, dotyczących operacji przetwarzania;
m) zachęca do sporządzania kodeksów postępowania zgodnie z Artykuł 40 ust. 1, wydaje opinie na ich temat oraz zatwierdza te kodeksy, w których znajdują się odpowiednie zabezpieczenia, na mocy Artykuł 40 ust. 5;
n) zachęca do ustanawiania mechanizmów certyfikacji w dziedzinie ochrony danych oraz znaków jakości i oznaczeń z tej dziedziny zgodnie z Artykuł 42 ust. 1, a także zatwierdza kryteria certyfikacji zgodnie z Artykuł 42 ust. 5;
o) gdy ma to zastosowanie – zgodnie z Artykuł 42 ust. 7 dokonuje okresowego przeglądu udzielonych certyfikacji;
p) opracowuje i publikuje kryteria akredytacji podmiotu monitorującego kodeksy postępowania na mocy Artykuł 41 oraz podmiotu certyfikującego na mocy Artykuł 43;
q) akredytuje podmiot monitorujący kodeksy postępowania na mocy Artykuł 41 oraz podmiot certyfikujący na mocy Artykuł 43;
r) wydaje zezwolenia na klauzule umowne i przepisy, o których mowa w Artykuł 46 ust. 3;
s) zatwierdza wiążące reguły korporacyjne na mocy Artykuł 47;
t) bierze udział w pracach Europejskiej Rady Ochrony Danych;
u) prowadzi wewnętrzny rejestr naruszeń niniejszego rozporządzenia i działań podjętych zgodnie z Artykuł 58 ust. 2; oraz
v) wypełnia inne zadania związane z ochroną danych osobowych.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Każdy organ nadzorczy ułatwia wnoszenie skarg, o których mowa w ust. 1 lit. f), za pomocą takich środków, jak gotowy formularz skargi, który można również wypełnić elektronicznie, co nie wyklucza innych sposobów komunikacji.
3. Każdy organ nadzorczy wypełnia zadania na rzecz osoby, której dane dotyczą, i – gdy ma to zastosowanie – inspektora ochrony danych bezpłatnie.
4. Jeżeli żądanie jest w sposób oczywisty nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swą powtarzalność, organ nadzorczy może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych lub może odmówić podjęcia żądanych działań. Obowiązek wykazania, że żądanie jest w sposób oczywisty nieuzasadnione lub nadmierne, spoczywa na organie nadzorczym.