Artikel 19
EU-AVG
"Kennisgevingsplicht inzake rectificatie of wissing van persoonsgegevens of verwerkingsbeperking"


=> Artikel: 30
=> administrative fine: Art. 83 (5) lit b
De verwerkingsverantwoordelijke stelt iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 16, artikel 17, lid 1, en artikel 18, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene hierom verzoekt.