iemesls 172
ES Vispārīgā datu aizsardzības regula

(172) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 28. panta 2. punktu ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, kas sniedza atzinumu 2012. gada 7. martā (17).

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!