põhjus 3
EL isikuandmete kaitse üldmäärus

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 95/46/EÜ (4) eesmärk on ühtlustada füüsiliste isikute põhiõiguste ja -vabaduste kaitset isikuandmete töötlemise toimingutel ning tagada isikuandmete vaba liikumine liikmesriikide vahel.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!